Duurzame toekomst

De klimaatdoelstellingen vormen wereldwijd een opgave. Elke overheid, elk bedrijf, instelling of persoon heeft daar een verantwoordelijkheid in. We kunnen de opgave opdelen in drie hoofdlijnen: Duurzame energie, circulair omgaan met grondstoffen en de zogeheten klimaat adaptieve omgeving  (ingericht op vaker zware regenbuien, meer hete zomerdagen, langere droge periodes) We willen af van de plastic soep!

Energie besparen en duurzaam opwekken 

De Zwijndrechtse energieagenda is opgesteld, de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd. Een stap in de goede richting. De uitvoering zal inzet vragen van iedereen. Waar we staan en waar we uit moeten komen in uiterlijk 2050 is bekend. Op de vraag ‘hoe?’ is nog geen pasklaar antwoord te geven.

In ieder geval zetten we als eerste flink in op energiebesparing: wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. De gemeente heeft een voorbeeldrol. Bij ieder onderhoud aan het eigen vastgoed moet meteen worden gekeken naar energiebesparende maatregelen en kansen om duurzame energie op te wekken. Dat verdient zichzelf terug.

Een warmtenet kan een goed alternatief zijn voor aardgas om woningen te verwarmen. Onder de voorwaarde dat er toegewerkt wordt naar een duurzame energiebron om het net te voeden. Nieuwe woningen worden niet meer op aardgas aangesloten.

Voor grote windturbines is in Zwijndrecht geen draagvlak. Andere vormen van duurzame energieopwekking zijn nodig. Zwijndrecht staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Voor bewoners, bedrijven, scholen en instellingen blijven we inzetten op ondersteuning bij energiebesparing en duurzaam opwekken. Met ruimte voor samenspraak en burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld Zon op Andermans Dak. Het energieloket voor informatie en groepsaankopen zetten we voort. We onderzoeken of Zwijndrecht kan deelnemen aan het Woningabonnement, wat al in een aantal gemeenten succesvol wordt toegepast. Huiseigenaren kunnen hun woning energetisch laten renoveren en via de maandelijkse besparing op de energierekening bekostigen.

In de energieagenda is beschreven welke rol de gemeente heeft bij welk taakveld en wie de partners kunnen zijn. Ook is ingeschat welke taken passen op lokale schaal en welke een maatje te groot zijn voor de gemeente, maar met samenwerking in de regio wel of beter zijn uit te voeren. De agenda is opgesteld met de kennis van nu. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe partners en actuele inzichten.

Speerpunten:

  • Voorbeeldrol gemeente, verduurzamen eigen vastgoed
  • Burgerinitiatieven faciliteren
  • Zonne-offensief: zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken
  • Geen grote windturbine, we staan open voor alternatieve energie-opwekkende innovaties
  • Energieloket en andere mogelijkheden om huiseigenaren op weg te helpen inzetten
  • We gaan uiteindelijk stoppen met aardgas maar zetten niemand in de kou!

Grondstoffen circulair inzetten

De gemeente gaat zorgvuldiger om met duurzaam inkopen. Circulaire inkoop is nog een relatief nieuwe tak van sport, maar bij een aantal producten of diensten al wel mogelijk.  Hergebruik van materialen wordt in de openbare ruimte al redelijk toegepast maar mag meer dan nu de gewoonte zijn. We hebben in Zwijndrecht al ondernemers die daar goed mee bezig zijn, in de circulaire economie.

Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd. Het meeste bestaat uit herbruikbare grondstoffen, een klein deel is restafval. De milieudoelstelling staat voorop: zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen. Voor het restafval willen we zo snel mogelijk in heel Zwijndrecht en Heerjansdam ondergrondse containers realiseren.

Inzameling van plastic gaat op termijn mogelijk veranderen. De verpakkingsindustrie werkt aan beter recyclebaar materiaal. Als de grondstoffen aantoonbaar beter te recyclen zijn door anders inzamelen, wegen we kosten en baten af. De afvalstoffenheffing willen we liever niet laten stijgen. De gemeente kan voor investeringen eenmalig geld vrij maken uit de algemene middelen.

De Groene Ruimte 

Zwijndrecht is een groene gemeente. Wetenschappelijk zijn de positieve effecten van groen op mens en omgeving volop bewezen. Niet in iedere buurt is evenveel ruimte voor groen, wel is de aanwezigheid van groen in de leefomgeving overal even belangrijk.

 ABZ heeft niet kunnen voorkomen dat er de afgelopen jaren forse bezuinigingen op groen werden doorgevoerd. Wij vinden dat de bodem bereikt is, het groenbeheer meer aandacht verdient en daar is ook geld voor nodig. Omdat we niet alles kunnen doen, moet de gemeenteraad ook (financiële) keuzes durven maken. We hebben een eerste stap gemaakt met een extra financiële impuls. De komende maanden wordt daarnaast een samenhangend plan opgesteld. Dat de samenleving daarbij betrokken is, is voor ABZ een randvoorwaarde. Hierop moet langdurig worden geïnvesteerd.

In het verleden zijn vaak veel bomen van één soort aangeplant. Als een ziekte een ras treft, heeft dat aanzienlijke gevolgen. Door meer soorten gemengd aan te planten ontstaat een gevarieerder beeld en minder risico bij boom ziekten.

Zwijndrecht maakt ruimte voor de bij en de vlinder. We gaan bestaand groen en braakliggend terrein daarvoor benutten en het onderhoud erop afstemmen.

Het Develpark nemen we kritisch onder de loep. Het is een van onze mooie groengebieden. Groen- en veiligheidsbeleving kunnen we daar verbeteren, zodat meer mensen er echt van kunnen genieten. We maken ruimte voor evenementen in het Develpark. We gaan het groen daar niet onnodig voor aantasten. Ook gaan we de aanpak rondom het Noordpark oppakken. Het groengebied loopt door naar onze buurgemeente en vindt een mooie aansluiting op de Sophiapolder. De groenbeleving schept ruimte voor een extra recreatief netwerk voor fietsers en wandelaars.

Volg ons op Facebook