Samenlevingsopbouw: van transitie naar transformatie

Het rijk heeft tal van taken naar gemeenten gebracht, echter wel met veel minder geld. Dat voelt niet goed: het rijk bezuinigt, de gemeente moet de gevolgen zien op te lossen. Wij moeten meer doen met minder geld. De WMO/AWBZ, jeugdzorg, het  is allemaal geland bij de gemeente. In verschillende verbanden werken wij samen om tot een goede uitvoer te komen. In de uitvoer werken we op een breder niveau samen met gemeenten in Zuid Holland Zuid en de Sociale Dienst Drechtsteden. De samenwerking is nuttig maar vergt veel van ons als raadsleden en soms van u als klant. Raadsleden spreken elkaar regelmatig binnen de samenwerking van Drechtsteden. Ook is het initiatief ontstaan waarbij raadsleden contact met het Cliëntenplatform jeugd hebben gelegd. Zo kunnen we beter volgen wat er goed maar ook fout gaat.

ABZ staat voor een maximaal sociaal beleid. Daar hoort meer bij dan onze maatschappij op dit moment biedt. De verdergaande digitalisering stelt ons steeds beter in staat te communiceren en het meldpunt Veilig Thuis te bereiken. Via wijkprogramma’s weten we wat er achter de voordeur speelt en kunnen daar vroegtijdig op inspelen.

In onze maatschappelijke betrokkenheid zien we dat we steeds meer afhankelijk zijn van vrijwilligers, mantelzorgers waardoor de druk op hen toeneemt. Om die vrijwilliger/mantelzorger te ontlasten kennen we vormen van respijtzorg. Onze mantelzorg consulenten en stichting MEE Drechtsteden bieden hier oplossingen in. Actieve inzet om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen is blijvend nodig.

Doorontwikkeling van de Vivera wijkteams en welzijnswerk

Met de fusie van Swoz en Diverz is een brede organisatie voor welzijnswerk en hulpverlening ontstaan voor alle leeftijden. Door de samenwerking is niet meer steeds overleg en vergaderen tussen organisaties nodig. Daar gaan veel uren in zitten die we beter kunnen gebruiken voor het echte werk. Via de Vivera wijkteams wordt veel goed werk verricht. We willen de Vivera wijkteams verder optimaliseren om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en de juiste hulp te bieden. Daarvoor heeft de gemeenteraad extra impulsgeld beschikbaar gesteld. Van mantelzorger, jong en oud, tot ondersteuning in sociale problematiek, de wijkteams zijn er voor iedereen en vervullen een sleutelfunctie.

Speerpunten:

 • De Vivera wijkteams vervullen een sleutelfunctie
 • De (hulp)vraag van de inwoners staat centraal
 • Inzetten op preventief beleid, bijvoorbeeld schuldhulp

Ouderenbeleid: senioren en zorg

We worden gezonder oud en het beleid om langer zelfstandig thuis te wonen vraagt regelmatige herijking. Gelabelde huizen voor ouderen moeten steeds meer afgestemd worden op wisselende woonvragen. De zorgvraag is steeds maatwerk.

Ontmoetingsruimten binnen wooncomplexen dragen bij aan het welzijn. We zien dat in projecten als de IJsvogel en de Pruylenborg. We kennen al lang complexen zoals Swinstaete waar ontmoetingsruimten voor tal van activiteiten aanwezig zijn. Steeds meer komt er vraag vanuit de markt om anders aan de slag te gaan op het gebied van ouderen, wonen of de problematiek van dementie. Initiatieven, zoals voor nieuwe woongroepen moeten we blijven faciliteren omdat daarmee een breder aanbod ontstaat.

Via de Vivera wijkteams blijven we inspelen op de behoefte van de mens die langer zelfstandig thuis woont, om zicht houden op het welzijn en tijdig ondersteuning te kunnen bieden. De zorghotels om de periode tussen een ziekenhuisopname en weer naar huis te overbruggen zijn waardevol en mogen zichzelf waar nodig verbeteren. De zorgverzekeraar speelt hier een belangrijke rol. We zien oplossingsgerichte organisaties als DSW het voortouw nemen om met een frisse aanpak op de mogelijkheden verder te brengen.

Speerpunten:

 • zorgvraag is maatwerk
 • Faciliteer nieuwe woongroepen/ inititatieven
 • Ontmoetingsruimten dragen bij aan het welzijn

Mobiliteit

De Seniorenbus is in Zwijndrecht een prettige voorziening voor vervoer op maat. De Drechthopper blijft buiten de gemeente de vervoerder op maat, bekostigd via de WMO.

Gratis openbaar vervoer voor senioren is niet haalbaar tenzij de provincie daar aan meebetaalt. De routes en inzet van reguliere bussen worden verzorgd door de provincie. De overleggen lopen via de Drechtsteden.

Jeugd en jong volwassenen

Er is in de afgelopen vier jaar veel veranderd op het gebied van de Jeugd. Middels een transitie is jeugdhulp naar de gemeenten toegekomen. Waar wij eerst alleen verantwoordelijk waren voor zaken die via school geregeld werden en zorg droegen voor beweging en sport, hebben wij nu ook de verantwoording voor meer dat er achter de voordeur afspeelt met de opgroeiende jeugd.

De Toppies en Matties voor beweging en sport lopen goed en zijn steeds verder uitgerold.

Veel tijd en energie is gaan zitten in de verandering van de wet voor jeugdhulp. We krijgen veel minder dan hiervoor door het rijk werd uitgegeven. Deze bezuiniging hebben we opgepakt in samenwerking met de gemeenten uit ZHZ. Gemeenten stellen nu vele miljoenen aan extra geld beschikbaar maar we benadrukken dat de werkelijke transformatie in de zorg krachtiger moet worden ingezet. Enerzijds zijn wachtlijsten onaanvaardbaar, anderzijds moeten de financiën wel op orde komen.

Voor de armoedebestrijding onder kinderen is veel aandacht geweest. Naast een pakket maatregelen in de regio heeft Zwijndrecht lokaal aanvullende maatregelen genomen. De eerste berichten zijn goed. Het geld moet landen bij de kinderen waar het voor bedoeld is.

Zwijndrecht is een JOGG gemeente: Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit programma om overgewicht tegen te gaan is effectief en zetten we door.

Met schoolbesturen blijven we in gesprek over het bewegingsonderwijs. Of dat nu de gymzaal is of het zwembad. Zwemmen kan naast het behalen van een zwemdiploma in een goede aanvulling zijn op het bewegingsprogramma. Voor ouders die de lessen niet kunnen betalen is er het SMS-kinderfonds.

In het kader van het JOGG zien we een enorme vooruitgang op onze middelbare scholen. Steeds meer wordt daar gewerkt aan de bewustwording van gezond en duurzaam leven. Zwijndrecht is een echte sportstad. We zien dat in de vele resultaten die we regionaal tot en met landelijk behalen. De jaarlijkse huldiging van sporters en de verkiezingen van sporters en clubs van het jaar is iets wat ooit uit een initiatief van ABZ is ontstaan en tot een volwassen evenement is uitgegroeid.

Naast het sporten en het op gezond gewicht blijven vinden wij het zeker zo belangrijk de aandacht te houden voor pesten. Waar de ene jongere populair is wordt de andere gepest. Een veilige omgeving en een plek om erover te kunnen praten is belangrijk. Het blijft voor ons een permanent punt van aandacht om over in gesprek te blijven.

Voor de jong volwassen blijft het belangrijk de weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs staat steeds meer in verbinding met werkgevers. In de sectoren als zorg en techniek is er veel vraag. Mensen en ondernemers die contact hebben vinden elkaar, kaartenbakken niet. Zwijndrecht moet krachtig blijven inzetten op aansluitingen van onderwijs en arbeidsmarkt.

Zwijndrecht mist nog steeds een goede uitgaansgelegenheid. Met het vertrek van de ondernemer van de Blue Lagoon is er een gat ontstaan. De huidige uitbater van het Spektakel vult dat deels in.

Met het Wattan festival is een wens voor ons uitgekomen. Het laat zien dat het mogelijk is. Dit jaar gaat de derde editie van dit festival van start waar een duidelijke behoefte aan is. Het Develpark wordt steeds meer de ontmoetingsplek voor sport en festivals. We kijken dan ook uit naar een evenemententerrein waar we meer permanent zaken kunnen organiseren en waar ook aan alle veiligheidseisen kan worden voldaan.

Er komen steeds meer openbare plekken waar jongeren kunnen ‘hangen’ en plekken waar jongeren kunnen sporten/ bewegen in het groen.  Deze zijn ingericht in samenspraak met tal van organisaties en de politie zodat deze kan handhaven en verwijzen naar dit soort plekken.

Het Develpark en de Hooge Nesse zijn plekken waar goed gesport kan worden naast de sportverenigingen.

Ook jongeren met beperkingen en chronische aandoeningen moeten in beeld blijven om ze zoveel mogelijk in beweging te houden en betrokken bij de maatschappij. De  jeugdhulpverlening mag dit niet uit het oog verliezen. Preventief kan dit zijn vruchten afwerpen. We hebben in Zwijndrecht mooie voorbeelden van mensen die ondanks hun beperking de top in de sport behalen.

Speerpunten:

 • Wachtlijsten voor jeugdhulp zijn onaanvaardbaar
 • Preventieve zorg en voorkomen kindermishandeling
 • Evenemententerrein realiseren
 • Jongeren hebben behoefte aan ‘hangplekken’, buiten-bewegen-plekken, uitgaansplek
 • Goede verbindingen tussen opleidingen-werkgevers-arbeidsmarkt

Volg ons op Facebook